Boligsalgsrapport NS3600

Boliger som selges etter 1. januar 2022, bør ha ny tilstandsrapport

Skal du selge boligen din bør du nå ha en tilstandsrapport (Boligsalgsrapport NS3600). Den bygger på den nye Avhendingslova samt Forskrift til avhendingslova som trer i kraft fra 1.1.2022.

Norsk Takst er gjennom bransjeorganisasjonens sertifiseringsordninger garantist for faglig kvalifiserte og uavhengige bygningssakkyndige, og for bruk av godkjent tilstandsrapport etter ny forskrift. 

Hva er en tilstandsrapport?

Boligsalgsrapporten NS3600 legger spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene og lovlighet som er særlig relevant ved eierskifte. Boligen blir vurdert av den bygningssakkyndige ut ifra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres mot regler som gjaldt da boligen ble oppført. Slitasje etter normal bruk, regnes ikke som avvik.

Tilstanden vurderes i en skala fra 0 til 3, hvor 3 beskriver alvorlige avvik. Den bygningssakkyndige vurderer tilstandsgrad basert på gjeldene bransjestandard for "Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig" og "Forskrift til avhendingslova".

Der hvor det må påregnes tiltak lages et kostnadsanslag for utbedring. 

Hvorfor bør selger innhente en godkjent tilstandsrapport?

En tilstandsrapport vil redusere risiko for klage fra kjøper, da vedkommende må sette seg inn i forhold som kommer fram i rapporten. Kjøper kan ikke klage på forhold som er opplyst om i tilstandsrapport eller salgsoppgave. 

Etter 1.januar 2022 kan ikke lenger boliger selges "som den er". Kjøper kan dermed klage på alle forhold som ikke er i tråd med avtalen. Derfor er det viktig at selger gir korrekte opplysninger. Selger tar dermed en forhøyet risiko ved å ikke innhente en tilstandsrapport. 

Boligsalgsrapporten NS3600 er standardisert, og det forenkler kjøperes muligheter til å sammenlikne ulike boliger der det foreligger tilstandsrapporter.

Boligsalgsrapporten NS3600 erstatter ikke selgerens opplysningsplikt eller kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter. Det forutsettes også at det ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor bygningssakkyndige, eller at han er blitt feilinformert. 

© 2021 Pettersen Taksering
Utviklet av: